Dokumenty

Terény » Straník » Dokumenty [ « Späť ]

Súpis vykonaných prác a uskutočnených investícií nájomcom od 31.08.2007

Ďakujeme všetkým, ktorí pomohli a prispeli k zlepšeniu podmienok lietania na Straníku.

2007

 1. Kosenie štartovacej plochy (august)
 2. Betonáž základov pre prístrešok na vrchole Straníka (november)
 3. Výroba informačnej tabule (september, vrchol Straníka)

2008

 1. Odstraňovanie náletov (J – JZ štart, marec a november)
 2. Čistenie priestoru hangára, likvidácia starého bufetu (apríl)
 3. Oprava informačnej tabule (máj, vrchol Straníka)
 4. Kosenie štartovacej plochy (máj, august)
 5. Vybudovanie prístreška pre turistov na vrchole Straníka (jún – august)
 6. Betonáž pätky stožiara na vrchole Straníka (august)
 7. Vybudovanie dreveného oplotenia na zabránenie vstupu motorových vozidiel, motocyklov a štvorkoliek do priestoru štartovacích plôch (august)
  1. v priestore príjazdovej cesty na vrchol, v jeho tesnej blízkosti o dĺžke 20 m zo závorou
  2. v priestore vedľa hangára o dĺžke 30 m zo závorou
 8. Odstraňovanie kríkov a porastu (JZ – Z štart, november)
 9. Vypracovanie projektu Výrubu a rekultivácie lesa v priestore JZ – SZ štartovacej plochy (december)
 10. Výmena veterného rukáva (apríl, august)

2009

 1. Výroba a osadenie 1 ks stola a 7 ks lavíc z dreveného masívu pre turistov na vrchole Straníka (apríl)
 2. Výrub stromov a odstraňovanie drevín (západný štart, apríl)
 3. Oprava informačnej tabule (apríl, vrchol Straníka)
 4. Vybudovanie 3 ks prístreškov pre umiestnenie odpadkových košov (po jednom ks pri hangári, vedľa S štartovacej plochy a na vrchole Straníka, apríl)
 5. Umiestnenie 6 ks odpadkových košov do prístreškov (po 2 ks do prístrešku, apríl)
 6. Vybudovanie 2 ks suchých WC (jún, 1 ks v blízkosti vrcholu Straníka, 1 ks vedľa, Severnej štartovacej plochy)
 7. Kosenie štartovacej plochy (máj, august)
 8. Výroba a osadenie informačnej tabule (umiestnená pri ceste na začiatku lesa, jún, zničená október 2009)
 9. Rozšírenie chodníka smerom k vrcholu v blízkosti hangára na šírku 4 m o dĺžke 10 m (apríl)
 10. Vybudovanie podzemnej elektrickej prípojky s osadením el. kábla od hangára na vrchol Straníka v celkovej dĺžke 153 m (jún)
 11. Výstavba oplotenia okolo priestoru štartu za účelom zabránenia vjazdu vozidiel do plochy (jún)
 12. Oprava informačnej tabule (august, vrchol Straníka)
 13. Zakúpenie a osadenie oceľového stožiara na vrchole Straníka (stožiar slúži na umiestnenie web kamery a meteorologickej sondy, október)
 14. Výrub stromov na Západnom štarte (október)
 15. Odstraňovanie kríkov a porastu (JZ – Z štart, november)
 16. Napojenie stožiara na elektrickú sieť (december)
 17. Výmena veterného rukáva (apríl, august)

2010

 1. Odstraňovanie kríkov a porastu (JZ – Z štart, marec)
 2. Výroba dverí suchých toaliet (apríl, pri hangáre, ukradnuté, december 2011)
 3. Zakúpenie a osadenie kamery (apríl, stožiar na vrchole)
 4. Výrub stromov na JV štarte (apríl)
 5. Čistenie Západného štartu po výrube (apríl)
 6. Výsadba stromčekov v priestore západného štartu (apríl)
 7. Impregnácia lavíc, stola a prístreška proti škodcom (apríl)
 8. Výroba a osadenie nosných stĺpov závory zabraňujúcej vjazd motorovým vozidlám do priestoru lesa a na nehnuteľnosť LPS – Urbariát Zástranie (máj, montáž závory vykoná LPS – Urbariát Zástranie)
 9. Oprava informačnej tabule (máj, vrchol Straníka, zničená apríl 2010)
 10. Kosenie štartovacej plochy (máj, august)
 11. Zakúpenie a osadenie 3 ks dopravných značiek (1 ks Zákaz vjazdu všetkým Motorovým vozidlám – umiestnená pri ceste na začiatku lesa, 1 ks Zákaz vjazdu všetkým motorovým vozidlám – umiestnená pri ceste tesne pred vrcholom Straníka, 1 ks Parkovisko – umiestnená pri ceste tesne pred vrcholom Straníka, máj)
 12. Oprava asfaltového povrchu cesty (máj, kostol – vjazd do lesa)
 13. Impregnácia suchých toaliet proti škodcom
 14. Výrub náletov a odstránenie krovín z priestoru JZ – Z štartovacej ploch (október)
 15. Čistenie Západného štartu po výrube (november)
 16. Výmena veterného rukáva (apríl, august)
 17. Odstraňovanie kríkov a porastu (JZ – Z štart, november)

2011

 1. Jednania s firmou Korex vo veci umiestnenia telekomunikačného stožiara na Južnom štarte (žiadosť, návrh umiestnenia 1, návrh umiestnenia 2)
 2. Výrub stromov na SZ štarte (marec)
 3. Čistenie SZ štartu po výrube (marec – apríl)
 4. Výsadba stromčekov na SZ štarte (marec)
 5. Odstraňovanie drevín v okolí prístupovej cesty (apríl, sedlo – hangár)
 6. Impregnácia lavíc, stola a prístrešku proti škodcom (apríl)
 7. Umiestnenie veterného rukáva na pristávacej ploche Teplička (apríl, ukradnutý v auguste 2011)
 8. Umiestnenie 2 ks stolov a 4 ks lavíc na pristávacej ploche Teplička (apríl)
 9. Vypracovanie projektovej dokumentácie na rekonštrukciu hangára (máj)
 10. Úprava a vytýčenie parkoviska na pristávacej ploche Teplička (máj)
 11. Umiestnenie dvoch stolov a štyroch lavíc na pristávacej ploche Teplička (máj, ukradnuté v auguste 2011)
 12. Kosenie štartovacej plochy (jún, august)
 13. Kosenie pristávacej plochy (júl)
 14. Čistenie hangára (september, zbúranie unimo bunky, odvoz odpadu)
 15. Povrchové ošetrenie nosnej konštrukcie hangára (september, nátery)
 16. Oprava hangára, budovanie bufetu (september – október, betonáž, výstavba bočných stien)
 17. Výmena veterného rukáva (apríl, august)
 18. Odstraňovanie kríkov a porastu (JV – SZ štart, november)
 19. Príprava podkladov na jednania s Letiskom Žilina a LPS SR o zmene novo rozšíreného CTR a TMA letiska Žilina (december)

2012

 1. Jednania s Letiskom Žilina a LPS SR o zmene CTR a TMA letiska Žilina (január – stále v procese, jednania prebiehajú v Žiline, Trenčíne a Bratislave)
 2. Výrub kríkov na JZ štarte (marec)
 3. Čistenie okolia hangára (marec)
 4. Výmena veterného rukáva (apríl)
 5. Vytýčenie a vybudovanie oplotenia parkoviska na pristávacej ploche Teplička
 6. Príprava podkladov na vybudovanie prístrešku a oddychovej časti na pristávacej ploche Teplička
 7. Riešenie kauzy neplatenia štartovného za použitie vzletovej plochy (apríl, kauzu inicioval p. Zdenko Kačmár)
 8. Budovanie vzletovej dráhy pre MZK a MPK na pristávacej ploche Teplička (máj)
 9. Preklasifikovanie zastavanej lesnej plochy pod Hangárom, legalizácia hangára a ukončenie jeho štatútu čiernej stavby
 10. Kosenie štartovacej plochy (jún, august)
 11. Kosenie pristávacej plochy (jún)

2013

 1. Uvedenie do praxe zmenu CTR a TMA letiska Žilina – vytvorenie FREE FLY ZONE STRANÍK (máj – vrátane umiestnenia informácii na web, na informačnú tabuľu na Straníku a informovania pilotov prostredníctvom internetu)
 2. Výrub kríkov na J – JZ štarte (marec – brigáda)
 3. Priebežné odstraňovanie krovísk a náletov okolo prístupovej cesty k Hangáru (od križovatky ciest Na vrátach po Hangár) do vzdialenosti 1m od vozovky – apríl – máj
 4. Pokračovanie v rekonštrukcií hangára podľa projektovej dokumentácie, apríl – november (dlažba, omietky, komín a napojenie kachlí, stoly, futrá a okná, dvere a zárubne, stoly a lavice, výklad, pult výčapný, špajza, elektroinštalácia – komplet, rekonštrukcia okeníc, ríne, bleskozvody – strešná časť)
 5. Kosenie štartovacej plochy (jún, august)
 6. Kosenie pristávacej plochy (jún, september)
 7. Vybudovanie terasy oproti vchodu do hangára o rozmere 2,5×10m na umiestnenie stolov a lavíc pre posedenie turistov aj s ich osadením – jún
 8. Osadenie pietnej tabule tragicky zosnulému pilotovi Jurajovi Klejovi na úpätí južného okraja vrcholu Straníka – ľavá časť Južnej štartovacej plochy, spoločne s Daliborom Carbolom – júl
 9. Osadenie premietacieho plátna do hangára – júl
 10. Spustenie WiFi free zóny v Hangári – august
 11. Vybudovanie prístrešku pred vchod do hangára – október
 12. Výrub kríkov na Z – SZ štarte (október – brigáda)
 13. Schválenie projektovej dokumentácie na rekonštrukciu hangára (koniec roka 2013)
 14. Osadenie smerových tabúľ s nápisom Straník Štart v obciach Budatín, Zádubnie, Zástranie a Teplička nad Váhom
 15. Rekonštrukcia posedenia pre turistov – miesto na opekanie – na východnej strane hangára o rozmeroch 7×7 metra (oprava existujúceho ohniska, vyrobenie lavíc a stolov na sedenie)

2014

 1. Výrub náletov a odstránenie krovín z priestoru JV – JZ štartovacej plochy
 2. Vybudovanie skladovej budovy v blízkosti Hangára (vytiahnutím a opravou zdevastovanej unimo bunky ktorá sa momentálne nachádza v Hangári) – o umiestnení unimo bunky rozhodne Paraglidingový klub X – air spoločne s Urbariátom Zástranie
 3. Vybudovanie lesného ihriska pre deti v blízkosti Hangára (preliezky, kolísky, …)
 4. Vybudovanie dreveného prístrešku pri mieste na opekanie (východná strana Hangára)

2015

 1. Výrub náletov a odstránenie krovín z priestoru JV – JZ štartovacej plochy
 2. Začiatok výstavby chodníka na štartovaciu plochu a prístrešku na štartovacej
 3. Demolácia pôvodného prístrešku na štartovacej ploche
 4. Začiatok výstavby chodníka na štartovaciu plochu a prístrešku na štartovacej ploche

2016

 1. Výrub náletov a odstránenie krovín z priestoru JV – SZ štartovacej plochy
 2. Vybudovanie skladovej budovy – šopy v blízkosti Hangára (vytiahnutím a opravou zdevastovanej unimo bunky ktorá sa momentálne nachádza pri Hangári).
 3. Vybudovanie lesného ihriska pre deti oproti vchodu do Hangára (preliezky, kolísky)
 4. Dobudovanie chodníka a prístrešku na Straníku podľa projektovej dokumentácie

2017

 1. Výrub náletov a odstránenie krovín z priestoru JV – SZ štartovacej plochy
 2. Vybudovanie detského ihriska v blízkosti ČOV (húpačky, šmýkačka, pieskovisko, preliezky. Konštrukcia húpačky bude drevená, na podklade upevnená v kovových stoliciach v betónovom základe).
 3. Vybudovanie odvodňovacích žľabov ústiacich v trativodoch na parkovisku pred Hangárom za účelom odvodu dažďovej vody pri intenzívnych zrážkach.

2018

 1. Zlegalizovanie JV – JZ štartovacej plochy (zameranie a vytýčenie pozemku, príprava projektovej dokumentácie, povolenia)
 2. Výrub náletov a odstránenie krovín z priestoru JV – SZ štartovacej plochy (podľa rozhodnutia Okresného úradu – Pozemkový a lesný odbor, č. OU-ZA-PLO-2017/026983/VAL)
 3. Výrub prerastených červených smrekov na severnej strane Hangára (pri silnom vetre hrozí vyvrátenie, alebo zlomenie smrekov na Hangár čím by došlo k jeho nenávratnému poškodeniu a ohrozeniu života návštevníkov Hangára).
 4. Výmena meteosondy po opotrebovaní a neopraviteľnom poškodení

2019

 1. Výrub náletov a odstránenie krovín z priestoru JV – SZ štartovacej plochy (podľa rozhodnutia Okresného úradu – Pozemkový a lesný odbor, č. OU-ZA-PLO-2017/026983/VAL)
 2. Vybudovanie detskej lanovej dráhy v blízkosti Hangára

2020

 1. Údržba vzletových plôch
 2. Údržba a oprava lavičky na Straníku (výmena zlomených lát, ošetrenie rozoberateľných spojov od korózie)
 3. Výroba lavíc na sedenie v okolí Hangára

2021

 1. Údržba vzletových plôch
 2. Údržba a oprava lavičky na Straníku (výmena zlomených lát, ošetrenie rozoberateľných spojov od korózie)
 3. Oprava suchej toalety
 4. Výmena kamery – poškodená bleskom a výmena meteosondy – technické opotrebovanie

2022

 1. Údržba vzletových plôch
 2. Údržba a oprava lavičky na Straníku (výmena zlomených lát, ošetrenie rozoberateľných spojov od korózie)
zverejnené: 05.02.2016 | aktualizované: 23.01.2023 | počet zobrazení: 145033

Google translator


2% z daní pre X-air

Ahoj piloti, priaznivci Straníka, turistiky, cyklistiky, rodinných výletov a fanúšikovia bezmotorového lietania.

Opäť nastal čas rozhodnúť sa komu venujete 2% časť Vašich daní z minulého roka.

Všetkým priespievateľom vopred ďakujeme.

2% z dane – náhľad

Termíny kurzov

Zoznamovací kurz

Priebežne celý rok, po dohode s niektorým z našich inštruktorov.

Základný kurz „A“

06.04. – 12.04.2024
04.05. – 10.05.2024
29.06. – 05.07.2024
24.08. – 30.08.2024
28.09. – 04.10.2024

V prípade nepriaznivého počasia dohodneme náhradné termíny.

Individuálny kurz „A“

Priebežne celý rok, po dohode s niektorým z našich inštruktorov.

Opakovací kurz

Priebežne celý rok, po dohode s niektorým z našich inštruktorov.

Kurz lietania v termike „B“

17.05. – 19.05.2024
14.06. – 16.06.2024
15.07. – 17.07.2024

Alebo priebežne celý rok, po dohode s niektorým z našich inštruktorov.

Motorový kurz „MPG“

Priebežne celý rok, po dohode s niektorým z našich inštruktorov.

Kurz „XC lietania“

06.07. – 09.07.2024 – Slovensko

V prípade nepriaznivého počasia dohodneme náhradný termín.

Kurz „Závodného lietania“

Priebežne celý rok, po dohode s niektorým z našich inštruktorov.


Kontakt

Paraglidingový klub „X-air“ Žilina

Peter VRABEC
tel.: +421 903 10 38 39
e-mail: vrabec@x-air.sk

IČO: 37 97 46 53
DIČ: 20 22 05 10 20


Kalendár

  «   Jún   »  
  «   2024   »  
Po Ut St Št Pi So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

X-air Test centrum

Pre všetkých záujemcov ponúkame:

 • Venus SC veľkosti M a L,
 • Vega 6 veľkosť M – 2 lajna „C“
 • Comet 4 veľkosti M a L,
 • Pluto 4 veľkosti S, M a L,
 • Compact 3 veľkosť M

na skúšobné lety, prípadne aj iné výrobky firmy Axis. Detailný popis a technické parametre padákov nájdete na stránke výrobcu https://axispara.cz/products/. Padáky si môžete zapožičať po dohovore na telefónnom čísle 0903 103 839.

Prajeme veľa pekných letov na novom, výkonnom krídle.


počet prístupov od 04.02.2016: 1317886
počet prístupov dnes: 816